top of page

אבחון ילדי גן

אבחון זה נועד לאתר קשיים התפתחותיים המופיעים בגיל הצעיר, ומעכבים את ההשתלבות והלמידה של ילדים בגן. בנוסף מטרתו היא לבדוק התאמה ומוכנות לכיתה א', או צורך להישאר שנה נוספת בגן, או לתת המלצה להדלגה ("הקפצת כיתה").

האבחון אורך כארבע פגישות והוא כולל חמישה תחומים:

1. התחום השיכלי - מבחן אינטיליגנציה מתוקנן ומותאם לנורמת הילדים בארץ(WPSI-III)

2. בדיקת קשב וריכוז (במבחני נייר ועפרון).

3. תחום היכולות המוטוריות ותכלול יד-עין.

4. מיומנויות תפיסה וזיכרון העומדים בבסיס תפקודי למידה נדרשים בכיתה א'.

5. התחום הרגשי, כולל הערכה של מידת הבשלות הרגשית ו.או קשיים רגשיים, באמצעות מבחנים השלכתיים, משחק, תצפית ושיחות.

מה התהליך?

תהליך האבחון של ילדי גן  כולל:

א. פגישה ראשונה עם ההורים, קבלת שאלונים שמולאו ונתונים נוספים כולל מוקדי הדאגה של ההורים.

ב. שתי פגישות עם הילד.ה הכוללות שיחה, תצפית, מבחן אינטיליגנציה, מבחני תפקודים, הערכת כישורים חברתיים ומבחנים השלכתיים.

ג. פגישת מסירת סיכום ותוצאות להורים, עם המלצות להמשך.

המידע המתקבל באבחון הינו סודי ונמסר להורים ביד, או באמצעות המייל, או בדואר רשום. כל מידע מתוכו יימסר רק לאחר חתימת ההורים ואישורם.

ניתן לגזור מתוך דו"ח האבחון מכתב המלצות עבור אנשי מקצוע או צוותים חינוכיים.

bottom of page